Kablosuz Kamera Sistemleri

Error
  • XML Parsing Error at 1:981. Error 9: Invalid character
Kablosuz Kamera Sistemi Nas?l Kurulur

IP Kameralar isminden de anla??ld??? gibi Internet Protocol Kamera anlam?nda aç?l?ma sahiptir. Bu aç?l?m IP Kameralar?n bünyesinde bir Web Server bulundurmas?n? gerektirir. Cihazlar mevcut network’te sabit veya otomatik olarak atanacak bir IP numaras?na ihtiyaç duymaktad?rlar. IP atamas?n? yapmak ise kameralar?m?z?n çal??mas? için olmas? gereken tek i?lemdir.

Bir IP kameray? sat?n ald???n?zda ilk olarak cihaz?n kullan?m kitapç???na göz atman?z? öneririz. Cihazlar?n kullan?c? kitab? paket içeri?i, içerikteki parçalar?n kullan?m ?ekli, kameran?n tan?t?lmas?, kameran?n kurulumu, IP numaras? atanmas? gibi bilgilere sahip olman?z? sa?lar. Kitapç?k içeri?inde sat?n alm?? oldu?unuz kameran?n Default IP numaras? belirtilmektedir. Yapman?z gereken ?ey ilk etapta cihaz?n adaptörü ile elektri?e ba?lanmas? ard?ndan bir network kablosu ile modeminize giri? yapmakt?r. Fakat kameran?z ile modeminiz ayn? IP grubunda çal???yor ise Explorer pencerenizden kitapç?kta gelen IP numaras?n? direk tu?layarak kameran?za ba?lanabilir, hertürlü menüye ula?abilirsiniz. Ancak kameran?z ile mevcut network IP grubunuz farkl? ise bir cross kablo vas?tas? ile kameran?z? direk bilgisayar?n?za ba?lay?p ana menüden IP grubunu de?i?tirerek, de?i?iklikleri kay?t etmek gerekmektedir ve sonras?nda modeminize tekrar ba?lanabilirsiniz.